../deuteronomy/2-18/


Deuteronomy 2:18

Parallel Bibles

Thou art to pass over through Ar, the coast of Moab, this day:Parallel Deuteronomy 2:18 Bibles