../deuteronomy/5-17/


Deuteronomy 5:17

Parallel Bibles

Thou shalt not kill.Parallel Deuteronomy 5:17 Bibles