Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Judges 3Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shoftim / Judges 3

1 The nations which were left to prove Israel. 5 By communion with them they commit idolatry. 8 Othniel delivereth them from Cushan-rishathaim, 12 Ehud from Eglon, 31 Shamgar from the Philistines.

וְאֵלֶּה הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִנִּיחַ יְהוָה לְנַסּוֹת בָּם אֶת־יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל־אֲשֶׁר לֹא־יָדְעוּ אֵת כָּל־מִלְחֲמוֹת כְּנָעַן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:1 Forums Online 3:1 w'ëLeh haGôyim ásher hiNiyªch y'hwäh l'naŠôt m et-yis'räël ët Käl-ásher lo-yäd'û ët Käl-mil'chámôt K'näan

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:1 Forums Online 3:1 ¶ Now these x428 [are] the nations 1471 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 left, y3240 z8689 x5117 to prove 5254 z8763 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 by them, [even] x853 as many x3605 x834 [of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל] as had not x3808 known 3045 z8804 x853 all x3605 the wars 4421 of Cænä`an כְּנָעַן; 3667

רַק לְמַעַן דַּעַת דֹּרוֹת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְלַמְּדָם מִלְחָמָה רַק אֲשֶׁר־לְפָנִים לֹא יְדָעוּם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:2 Forums Online 3:2 raq l'maan Daat Dorôt B'nëy-yis'räël l'laM'däm mil'chämäh raq ásher-l'fäniym lo y'däûm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:2 Forums Online 3:2 Only x7535 that y7535 x4616 the generations 1755 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 might know, 3045 z8800 to teach 3925 z8763 them war, 4421 at the least x7535 such as x834 before 6440 knew 3045 z8804 nothing x3808 thereof;

חֲמֵשֶׁת סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים וְכָל־הַכְּנַעֲנִי וְהַצִּידֹנִי וְהַחִוִּי יֹשֵׁב הַר הַלְּבָנוֹן מֵהַר בַּעַל חֶרְמוֹן עַד לְבוֹא חֲמָת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:3 Forums Online 3:3 chámëshet šar'nëy f'lish'Tiym w'khäl-haK'naániy w'haTZiydoniy w'hachiûiy yoshëv har haL'vänôn har Baal cher'môn ad l' chámät

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:3 Forums Online 3:3 [Namely], five 2568 lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 and all x3605 the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים, 3669 and the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 and the Çiwwîm חִוִּים 2340 that dwelt 3427 z8802 in mount 2022 Lævänôn לְבָנוֹן, 3844 from mount 2022 x4480 Ba`al Çermôn בַּעַל־חֶרמוֹן 1179 unto x5704 the entering in 935 z8800 of Çámäŧ חֲמָת. 2574

וַיִּהְיוּ לְנַסּוֹת בָּם אֶת־יִשְׂרָאֵל לָדַעַת הֲיִשְׁמְעוּ אֶת־מִצְוֹת יְהוָה אֲשֶׁר־צִוָּה אֶת־אֲבוֹתָם בְּיַד־מֹשֶׁה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:4 Forums Online 3:4 waYih'yû l'naŠôt m et-yis'räël daat yish'm'û et-mitz'wot y'hwäh ásher-tziûäh et-ávôtäm B'yad-mosheh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:4 Forums Online 3:4 And they were x1961 to prove 5254 z8763 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 by them, to know 3045 z8800 whether they would hearken 8085 z8799 unto x853 the commandments 4687 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 he commanded 6680 z8765 x853 their fathers 1 by the hand 3027 of Möšè מֹשֶׁה. 4872

בְנֵי יִשְׂרָאֵל יָשְׁבוּ בְּקֶרֶב הַכְּנַעֲנִי הַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:5 Forums Online 3:5 ûv'nëy yis'räël yäsh'vû B'qerev haK'naániy hachiTiy w'émoriy w'haP'riZiy w'hachiûiy w'hay'vûšiy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:5 Forums Online 3:5 ¶ And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 dwelt 3427 z8804 among 7130 the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים, 3669 Çittîm חִתִּים, 2850 and ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 and Pærizzîm פְּרִזִּים, 6522 and Çiwwîm חִוִּים, 2340 and Yævûsîm יְבוּסִים: 2983

וַיִּקְחוּ אֶת־בְּנוֹתֵיהֶם לָהֶם לְנָשִׁים וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם נָתְנוּ לִבְנֵיהֶם וַיַּעַבְדוּ אֶת־אֱלֹהֵיהֶם פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:6 Forums Online 3:6 waYiq'chû et-B'nôtëyhem hem l'näshiym w'et-B'nôtëyhem nät'nû liv'nëyhem waYaav'dû et-élohëyhem f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:6 Forums Online 3:6 And they took 3947 z8799 x853 their daughters 1323 to be their wives, 802 and gave 5414 z8804 their daughters 1323 to their sons, 1121 and served 5647 z8799 x853 their ´élöhîm אֱלֹהִים. 430

וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיִּשְׁכְּחוּ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעַבְדוּ אֶת־הַבְּעָלִים וְאֶת־הָאֲשֵׁרוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:7 Forums Online 3:7 waYaásû v'nëy-yis'räël et-ra B'ëynëy y'hwäh waYish'K'chû et-y'hwäh élohëyhem waYaav'dû et-haB'äliym w'et-áshërôt

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:7 Forums Online 3:7 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 did 6213 z8799 x853 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and forgat 7911 z8799 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and served 5647 z8799 x853 Bæ`älîm בְּעָלִים 1168 and the groves. 842

וַיִּחַר־אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּמְכְּרֵם בְּיַד כּוּשַׁן רִשְׁעָתַיִם מֶלֶךְ אֲרַם נַהֲרָיִם וַיַּעַבְדוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־כּוּשַׁן רִשְׁעָתַיִם שְׁמֹנֶה שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:8 Forums Online 3:8 waYichar-af y'hwäh B'yis'räël waYim'K'rëm B'yad Kûshan rish'ätayim melekh' áram naháräyim waYaav'dû v'nëy-yis'räël et-Kûshan rish'ätayim sh'moneh shäniym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:8 Forums Online 3:8 ¶ Therefore the anger 639 of Yähwè יָהוֶה 3068 was hot 2734 z8799 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and he sold 4376 z8799 them into the hand 3027 of Cûšan Riš`äŧayim כּוּשַׁן־רִשׁעָתַיִם 3573 king 4428 of ´Áram Nahárayim אֲרַם־נַהֲרַיִם: 763 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 served 5647 z8799 x853 Cûšan Riš`äŧayim כּוּשַׁן־רִשׁעָתַיִם 3573 eight 8083 years. 8141

וַיִּזְעֲקוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־יְהוָה וַיָּקֶם יְהוָה מוֹשִׁיעַ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיּוֹשִׁיעֵם אֵת עָתְנִיאֵל בֶּן־קְנַז אֲחִי כָלֵב הַקָּטֹן מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:9 Forums Online 3:9 waYiz'áqû v'nëy-yis'räël el-y'hwäh waYäqem y'hwäh môshiyª liv'nëy yis'räël waYôshiyëm ët ät'niyël Ben-q'naz áchiy khälëv haQäţon miMe

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:9 Forums Online 3:9 And when the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 cried 2199 z8799 unto x413 Yähwè יָהוֶה, 3068 Yähwè יָהוֶה 3068 raised up 6965 z8686 a deliverer 3467 z8688 to the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 who delivered 3467 z8686 them, [even] x853 `Oŧnî´ël עָתנִיאֵל 6274 the son 1121 of Kænaz קְנַז, 7073 Cälëv's כָּלֵב 3612 younger 6996 brother. 251

וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ־יְהוָה וַיִּשְׁפֹּט אֶת־יִשְׂרָאֵל וַיֵּצֵא לַמִּלְחָמָה וַיִּתֵּן יְהוָה בְּיָד אֶת־כּוּשַׁן רִשְׁעָתַיִם מֶלֶךְ אֲרָם וַתָּעָז יָד עַל כּוּשַׁן רִשְׁעָתָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:10 Forums Online 3:10 waT'hiy äläyw rûªch-y'hwäh waYish'Poţ et-yis'räël waYëtzë laMil'chämäh waYiTën y'hwäh B'yädô et-Kûshan rish'ätayim melekh' áräm waTääz yädô al Kûshan rish'ätäyim

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:10 Forums Online 3:10 And the Spirit 7307 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 upon x5921 him, and he judged 8199 z8799 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and went out 3318 z8799 to war: 4421 and Yähwè יָהוֶה 3068 delivered 5414 z8799 x853 Cûšan Riš`äŧayim כּוּשַׁן־רִשׁעָתַיִם 3573 king 4428 of ´Áram Nahárayim אֲרַם־נַהֲרַיִם 763 into his hand; 3027 and his hand 3027 prevailed 5810 z8799 against x5921 Cûšan Riš`äŧayim כּוּשַׁן־רִשׁעָתַיִם. 3573

וַתִּשְׁקֹט הָאָרֶץ אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיָּמָת עָתְנִיאֵל בֶּן־קְנַז פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:11 Forums Online 3:11 waTish'qoţ äretz ar'Bäiym shänäh waYämät ät'niyël Ben-q'naz f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:11 Forums Online 3:11 And the land 776 had rest 8252 z8799 forty 705 years. 8141 And `Oŧnî´ël עָתנִיאֵל 6274 the son 1121 of Kænaz קְנַז 7073 died. 4191 z8799

וַיֹּסִפוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיְחַזֵּק יְהוָה אֶת־עֶגְלוֹן מֶלֶךְ־מוֹאָב עַל־יִשְׂרָאֵל עַל כִּי־עָשׂוּ אֶת־הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:12 Forums Online 3:12 waYošifû B'nëy yis'räël laásôt ra B'ëynëy y'hwäh way'chaZëq y'hwäh et-eg'lôn melekh'-môäv al-yis'räël al Kiy-äsû et-ra B'ëynëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:12 Forums Online 3:12 ¶ And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 did 6213 z8800 evil 7451 again 3254 z8686 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 and Yähwè יָהוֶה 3068 strengthened 2388 z8762 x853 `Eqlôn עֶגלוֹן 5700 the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 against x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 because x5921 x3588 they had done 6213 z8804 x853 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֶּאֱסֹף אֵלָיו אֶת־בְּנֵי עַמּוֹן וַעֲמָלֵק וַיֵּלֶךְ וַיַּךְ אֶת־יִשְׂרָאֵל וַיִּירְשׁוּ אֶת־עִיר הַתְּמָרִים

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:13 Forums Online 3:13 waYeéšof ëläyw et-B'nëy aMôn waámälëq waYëlekh' waYakh' et-yis'räël waYiyr'shû et-iyr haT'märiym

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:13 Forums Online 3:13 And he gathered 622 z8799 unto x413 him x853 the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן 5983 and `Ámälëk עֲמָלֵק, 6002 and went y3212 z8799 x1980 and smote 5221 z8686 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and possessed 3423 z8799 x853 the city 5892 of palm trees. 8558 z8677 y5899

וַיַּעַבְדוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־עֶגְלוֹן מֶלֶךְ־מוֹאָב שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:14 Forums Online 3:14 waYaav'dû v'nëy-yis'räël et-eg'lôn melekh'-môäv sh'môneh es'rëh shänäh š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:14 Forums Online 3:14 So the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 served 5647 z8799 x853 `Eqlôn עֶגלוֹן 5700 the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 eighteen 8083 6240 years. 8141

וַיִּזְעֲקוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־יְהוָה וַיָּקֶם יְהוָה לָהֶם מוֹשִׁיעַ אֶת־אֵהוּד בֶּן־גֵּרָא בֶּן־הַיְמִינִי אִישׁ אִטֵּר יַד־יְמִינ וַיִּשְׁלְחוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּיָד מִנְחָה לְעֶגְלוֹן מֶלֶךְ מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:15 Forums Online 3:15 waYiz'áqû v'nëy-yis'räël el-y'hwäh waYäqem y'hwäh hem môshiyª et-ëhûd Ben-Gërä Ben-hay'miyniy iysh iŢër yad-y'miynô waYish'l'chû v'nëy-yis'räël B'yädô min'chäh l'eg'lôn melekh' môäv

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:15 Forums Online 3:15 But when the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 cried 2199 z8799 unto x413 Yähwè יָהוֶה, 3068 Yähwè יָהוֶה 3068 raised them up 6965 z8686 a deliverer, 3467 z8688 x853 ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 the son 1121 of Gërä´ גֵּרָא, 1617 a Benyæmînî בֶּניְמִינִי, 1145 x1121 a man 376 lefthanded: 334 3225 x3027 and by him 3027 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 sent 7971 z8799 a present 4503 unto `Eqlôn עֶגלוֹן 5700 the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב. 4124

וַיַּעַשׂ ל אֵהוּד חֶרֶב וְלָהּ שְׁנֵי פֵיוֹת גֹּמֶד אָרְכָּהּ וַיַּחְגֹּר אוֹתָהּ מִתַּחַת לְמַדָּיו עַל יֶרֶךְ יְמִינ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:16 Forums Online 3:16 waYaas lô ëhûd cherev w'H sh'nëy fëyôt Gomed är'KäH waYach'Gor ôtäH miTachat l'maDäyw al yerekh' y'miynô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:16 Forums Online 3:16 But ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 made 6213 z8799 him a dagger 2719 which had two 8147 edges, 6366 of a cubit 1574 length; 753 and he did gird 2296 z8799 it under x4480 x8478 his raiment 4055 upon x5921 his right 3225 thigh. 3409

וַיַּקְרֵב אֶת־הַמִּנְחָה לְעֶגְלוֹן מֶלֶךְ מוֹאָב וְעֶגְלוֹן אִישׁ בָּרִיא מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:17 Forums Online 3:17 waYaq'rëv et-haMin'chäh l'eg'lôn melekh' môäv w'eg'lôn iysh Bäriy m'od

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:17 Forums Online 3:17 And he brought 7126 z8686 x853 the present 4503 unto `Eqlôn עֶגלוֹן 5700 king 4428 of Mô´äv מוֹאָב: 4124 and `Eqlôn עֶגלוֹן 5700 [was] a very 3966 fat 1277 man. 376

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלָּה לְהַקְרִיב אֶת־הַמִּנְחָה וַיְשַׁלַּח אֶת־הָעָם נֹשְׂאֵי הַמִּנְחָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:18 Forums Online 3:18 way'hiy Kaásher KiLäh l'haq'riyv et-haMin'chäh way'shaLach et-äm nos'ëy haMin'chäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:18 Forums Online 3:18 And when x834 he had made an end 3615 z8765 to offer 7126 z8687 x853 the present, 4503 he sent away 7971 z8762 x853 the people 5971 that bare 5375 z8802 the present. 4503

וְהוּא שָׁב מִן־הַפְּסִילִים אֲשֶׁר אֶת־הַגִּלְגָּל וַיֹּאמֶר דְּבַר־סֵתֶר לִי אֵלֶיךָ הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר הָס וַיֵּצְאוּ מֵעָלָיו כָּל־הָעֹמְדִים עָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:19 Forums Online 3:19 w' shäv min-haP'šiyliym ásher et-haGil'Gäl waYomer D'var-šëter liy ëleykhä haMelekh' waYomer häš waYëtz'û äläyw Käl-om'diym äläyw

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:19 Forums Online 3:19 But he x1931 himself turned again 7725 z8804 from x4480 the quarries 6456 that x834 [were] by x854 Gilgäl גִּלגָּל, 1537 and said, 559 z8799 I have a secret 5643 errand 1697 unto thee, O king: 4428 who said, 559 z8799 Keep silence. 2013 z8761 And all x3605 that stood 5975 z8802 by him went out 3318 z8799 from x4480 x5921 him.

וְאֵהוּד בָּא אֵלָיו וְהוּא־יֹשֵׁב בַּעֲלִיַּת הַמְּקֵרָה אֲשֶׁר־ל לְבַדּ וַיֹּאמֶר אֵהוּד דְּבַר־אֱלֹהִים לִי אֵלֶיךָ וַיָּקָם מֵעַל הַכִּסֵּא

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:20 Forums Online 3:20 w'ëhûd ëläyw w'-yoshëv BaáliYat haM'qëräh ásher-lô l'vaDô waYomer ëhûd D'var-élohiym liy ëleykhä waYäqäm al haKiŠë

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:20 Forums Online 3:20 And ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 came 935 z8804 unto x413 him; and he x1931 was sitting 3427 z8802 in a summer 4747 parlour, 5944 which x834 he had for himself alone. x905 And ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 said, 559 z8799 I have a message 1697 from ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 unto x413 thee. And he arose 6965 z8799 out of x4480 x5921 [his] seat. 3678

וַיִּשְׁלַח אֵהוּד אֶת־יַד שְׂמֹאל וַיִּקַּח אֶת־הַחֶרֶב מֵעַל יֶרֶךְ יְמִינ וַיִּתְקָעֶהָ בְּבִטְנ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:21 Forums Online 3:21 waYish'lach ëhûd et-yad s'molô waYiQach et-hacherev al yerekh' y'miynô waYit'qäe B'viţ'nô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:21 Forums Online 3:21 And ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 put forth 7971 z8799 x853 his left 8040 hand, 3027 and took 3947 z8799 x853 the dagger 2719 from x4480 x5921 his right 3225 thigh, 3409 and thrust 8628 z8799 it into his belly: 990

וַיָּבֹא גַם־הַנִּצָּב אַחַר הַלַּהַב וַיִּסְגֹּר הַחֵלֶב בְּעַד הַלַּהַב כִּי לֹא שָׁלַף הַחֶרֶב מִבִּטְנ וַיֵּצֵא הַפַּרְשְׁדֹנָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:22 Forums Online 3:22 waYävo gam-haNiTZäv achar haLahav waYiš'Gor hachëlev B'ad haLahav Kiy lo shälaf hacherev miBiţ'nô waYëtzë haPar'sh'donäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:22 Forums Online 3:22 And the haft 5325 also x1571 went in 935 z8799 after 310 the blade; 3851 and the fat 2459 closed 5462 z8799 upon 1157 the blade, 3851 so that x3588 he could not x3808 draw 8025 z8804 the dagger 2719 out of his belly; 990 x4480 and the dirt 6574 came out. 3318 z8799

וַיֵּצֵא אֵהוּד הַמִּסְדְּרוֹנָה וַיִּסְגֹּר דַּלְתוֹת הָעַלִיָּה בַּעֲד וְנָעָל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:23 Forums Online 3:23 waYëtzë ëhûd haMiš'D'rônäh waYiš'Gor Dal'tôt aliYäh Baádô w'nääl

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:23 Forums Online 3:23 Then ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 went forth 3318 z8799 through the porch, 4528 and shut 5462 z8799 the doors 1817 of the parlour 5944 upon him, x1157 and locked 5274 z8804 them.

וְהוּא יָצָא וַעֲבָדָיו בָּאוּ וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה דַּלְתוֹת הָעֲלִיָּה נְעֻלוֹת וַיֹּאמְרוּ אַךְ מֵסִיךְ הוּא אֶת־רַגְלָיו בַּחֲדַר הַמְּקֵרָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:24 Forums Online 3:24 w' yätzä waávädäyw Bäû waYir'û w'hiNëh Dal'tôt áliYäh n'ulôt waYom'rû akh' mëšiykh' et-rag'läyw Bachádar haM'qëräh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:24 Forums Online 3:24 When he x1931 was gone out, 3318 z8804 his servants 5650 came; 935 z8804 and when they saw 7200 z8799 that, behold, x2009 the doors 1817 of the parlour 5944 [were] locked, 5274 z8803 they said, 559 z8799 Surely x389 he x1931 covereth 5526 z8688 x853 his feet 7272 in his summer 4747 chamber. 2315

וַיָּחִילוּ עַד־בּוֹשׁ וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ פֹתֵחַ דַּלְתוֹת הָעֲלִיָּה וַיִּקְחוּ אֶת־הַמַּפְתֵּחַ וַיִּפְתָּחוּ וְהִנֵּה אֲדֹנֵיהֶם נֹפֵל אַרְצָה מֵת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:25 Forums Online 3:25 waYächiylû ad-Bôsh w'hiNëh ëyne fotëªch Dal'tôt áliYäh waYiq'chû et-haMaf'Tëªch waYif'Tächû w'hiNëh ádonëyhem nofël ar'tzäh mët

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:25 Forums Online 3:25 And they tarried 2342 z8799 till x5704 they were ashamed: 954 z8800 and, behold, x2009 he opened 6605 z8802 not x369 the doors 1817 of the parlour; 5944 therefore they took 3947 z8799 x853 a key, 4668 and opened 6605 z8799 [them]: and, behold, x2009 their ´áđôn אֲדוֹן 113 [was] fallen down 5307 z8802 dead 4191 z8801 on the earth. 776

וְאֵהוּד נִמְלַט עַד הִתְמַהְמְהָם וְהוּא עָבַר אֶת־הַפְּסִילִים וַיִּמָּלֵט הַשְּׂעִירָתָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:26 Forums Online 3:26 w'ëhûd nim'laţ ad hit'mah'm'häm w' ävar et-haP'šiyliym waYiMälëţ haS'iyrätäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:26 Forums Online 3:26 And ´Ëhûđ אֵהוּד y164 x261 escaped 4422 z8738 while x5704 they tarried, 4102 z8699 and passed beyond 5674 z8804 x853 the quarries, 6456 and escaped 4422 z8735 unto Ŝæ`îräŧ שְׂעִירָת. 8167

וַיְהִי בְּבוֹא וַיִּתְקַע בַּשּׁוֹפָר בְּהַר אֶפְרָיִם וַיֵּרְדוּ עִמּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מִן־הָהָר וְהוּא לִפְנֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:27 Forums Online 3:27 way'hiy B'ô waYit'qa BaSHôfär B'har ef'räyim waYër'dû iMô v'nëy-yis'räël min-här w' lif'nëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:27 Forums Online 3:27 And it came to pass, x1961 when he was come, 935 z8800 that he blew 8628 z8799 a trumpet 7782 in the mountain 2022 of ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went down 3381 z8799 with x5973 him from x4480 the mount, 2022 and he x1931 before 6440 them.

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רִדְפוּ אַחֲרַי כִּי־נָתַן יְהוָה אֶת־אֹיְבֵיכֶם אֶת־מוֹאָב בְּיֶדְכֶם וַיֵּרְדוּ אַחֲרָיו וַיִּלְכְּדוּ אֶת־מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן לְמוֹאָב וְלֹא־נָתְנוּ אִישׁ לַעֲבֹר

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:28 Forums Online 3:28 waYomer álëhem rid'fû acháray Kiy-nätan y'hwäh et-oy'vëykhem et-môäv B'yed'khem waYër'dû acháräyw waYil'K'dû et-ma'B'rôt haYar'Dën l'môäv w'lo-nät'nû iysh laávor

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:28 Forums Online 3:28 And he said 559 z8799 unto x413 them, Follow 7291 z8798 after 310 me: for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath delivered 5414 z8804 x853 your enemies 341 z8802 x853 the Mô´ävîm מוֹאָבִים 4124 into your hand. 3027 And they went down 3381 z8799 after 310 him, and took 3920 z8799 x853 the fords 4569 of Yardën יַרדֵּן 3383 toward Mô´äv מוֹאָב, 4124 and suffered 5414 z8804 not x3808 a man 376 to pass over. 5674 z8800

וַיַּכּוּ אֶת־מוֹאָב בָּעֵת הַהִיא כַּעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים אִישׁ כָּל־שָׁמֵן וְכָל־אִישׁ חָיִל וְלֹא נִמְלַט אִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:29 Forums Online 3:29 waYaKû et-môäv ët hahiy Kaáseret áläfiym iysh Käl-shämën w'khäl-iysh chäyil w'lo nim'laţ iysh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:29 Forums Online 3:29 And they slew 5221 z8686 of x853 Mô´äv מוֹאָב 4124 at that x1931 time 6256 about ten 6235 thousand 505 men, 376 all x3605 lusty, 8082 and all x3605 men 376 of valour; 2428 and there escaped 4422 z8738 not x3808 a man. 376

וַתִּכָּנַע מוֹאָב בַּיּוֹם הַהוּא תַּחַת יַד יִשְׂרָאֵל וַתִּשְׁקֹט הָאָרֶץ שְׁמוֹנִים שָׁנָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:30 Forums Online 3:30 waTiKäna môäv BaYôm ha Tachat yad yis'räël waTish'qoţ äretz sh'môniym shänäh š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:30 Forums Online 3:30 So Mô´äv מוֹאָב 4124 was subdued 3665 z8735 that x1931 day 3117 under x8478 the hand 3027 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478 And the land 776 had rest 8252 z8799 fourscore 8084 years. 8141

וְאַחֲרָיו הָיָה שַׁמְגַּר בֶּן־עֲנָת וַיַּךְ אֶת־פְּלִשְׁתִּים שֵׁשׁ־מֵאוֹת אִישׁ בְּמַלְמַד הַבָּקָר וַיֹּשַׁע גַּם־הוּא אֶת־יִשְׂרָאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:31 Forums Online 3:31 w'acháräyw häyäh sham'Gar Ben-ánät waYakh' et-P'lish'Tiym shësh-mëôt iysh B'mal'mad haBäqär waYosha Gam- et-yis'räël š

Massoretic Text OT Hebrew Judges 3:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 3:31 Forums Online 3:31 ¶ And after 310 him was x1961 Šamgar שַׁמגַּר 8044 the son 1121 of `Ánäŧ עֲנָת, 6067 which slew 5221 z8686 of x853 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 six 8337 hundred 3967 men 376 with an ox 1241 goad: 4451 and he x1931 also x1571 delivered 3467 z8686 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.