Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Exodus 9Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemot / Exodus 9

1 The murrain of beasts. 8 The plague of boils and blains. 13 The message about the hail. 22 The plague of hail. 27 Pharaoh sueth to Moses, 35 but yet is hardened.

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה בֹּא אֶל־פַּרְעֹה וְדִבַּרְתָּ אֵלָיו כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שַׁלַּח אֶת־עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:1 Forums Online 9:1 waYomer y'hwäh el-mosheh Bo el-Par'oh w'diBar'Tä ëläyw Koh-ämar y'hwäh élohëy iv'riym shaLach et-aMiy w'yaav'duniy

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:1 Forums Online 9:1 ¶ Then Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 Go y935 z8798 in x935 unto x413 Par`ò פַּרעֹה, 6547 and tell 1696 z8765 x413 him, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the `Ivrîm עִברִים, 5680 Let x853 my people 5971 go, 7971 z8761 that they may serve 5647 z8799 me.

כִּי אִם־מָאֵן אַתָּה לְשַׁלֵּחַ וְעוֹדְךָ מַחֲזִיק בָּם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:2 Forums Online 9:2 Kiy im-mäën aTäh l'shaLëªch w'ôd'khä macháziyq m

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:2 Forums Online 9:2 For x3588 if x518 thou x859 refuse 3986 to let [them] go, 7971 z8763 and wilt hold 2388 z8688 them still, x5750

הִנֵּה יַד־יְהוָה הוֹיָה בְּמִקְנְךָ אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה בַּסּוּסִים בַּחֲמֹרִים בַּגְּמַלִּים בַּבָּקָר בַצֹּאן דֶּבֶר כָּבֵד מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:3 Forums Online 9:3 hiNëh yad-y'hwäh hôyäh B'miq'n'khä ásher BaSädeh BaŠûšiym Bachámoriym BaG'maLiym BaBäqär ûvaTZon Dever Kävëd m'od

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:3 Forums Online 9:3 Behold, x2009 the hand 3027 of Yähwè יָהוֶה 3068 is 1961 z8802 upon thy cattle 4735 which x834 [is] in the field, 7704 upon the horses, 5483 upon the asses, 2543 upon the camels, 1581 upon the oxen, 1241 and upon the sheep: 6629 [there shall be] a very 3966 grievous 3515 murrain. 1698

וְהִפְלָה יְהוָה בֵּין מִקְנֵה יִשְׂרָאֵל בֵין מִקְנֵה מִצְרָיִם וְלֹא יָמוּת מִכָּל־לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:4 Forums Online 9:4 w'hif'läh y'hwäh Bëyn miq'nëh yis'räël ûvëyn miq'nëh mitz'räyim w'lo yämût miKäl-liv'nëy yis'räël Dävär

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:4 Forums Online 9:4 And Yähwè יָהוֶה 3068 shall sever 6395 z8689 between x996 the cattle 4735 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and the cattle 4735 of Mixrayim מִצרַיִם: 4714 and there shall nothing 1697 x3808 die 4191 z8799 of all x4480 x3605 [that is] the children's 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיָּשֶׂם יְהוָה מוֹעֵד לֵאמֹר מָחָר יַעֲשֶׂה יְהוָה הַדָּבָר הַזֶּה בָּאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:5 Forums Online 9:5 waYäsem y'hwäh môëd mor mächär yaáseh y'hwäh haDävär haZeh äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:5 Forums Online 9:5 And Yähwè יָהוֶה 3068 appointed 7760 z8799 a set time, 4150 saying, 559 z8800 To morrow 4279 Yähwè יָהוֶה 3068 shall do 6213 z8799 this x2088 thing 1697 in the land. 776

וַיַּעַשׂ יְהוָה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה מִמָּחֳרָת וַיָּמָת כֹּל מִקְנֵה מִצְרָיִם מִמִּקְנֵה בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לֹא־מֵת אֶחָד

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:6 Forums Online 9:6 waYaas y'hwäh et-haDävär haZeh miMächórät waYämät Kol miq'nëh mitz'räyim ûmiMiq'nëh v'nëy-yis'räël lo-mët echäd

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:6 Forums Online 9:6 And Yähwè יָהוֶה 3068 did 6213 z8799 x853 that x2088 thing 1697 on the morrow, 4283 x4480 and all x3605 the cattle 4735 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 died: 4191 z8799 but of the cattle 4735 x4480 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 died 4191 z8804 not x3808 one. 259

וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וְהִנֵּה לֹא־מֵת מִמִּקְנֵה יִשְׂרָאֵל עַד־אֶחָד וַיִּכְבַּד לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שִׁלַּח אֶת־הָעָם פ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:7 Forums Online 9:7 waYish'lach Par'oh w'hiNëh lo-mët miMiq'nëh yis'räël ad-echäd waYikh'Bad lëv Par'oh w'lo shiLach et-äm f

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:7 Forums Online 9:7 And Par`ò פַּרעֹה 6547 sent, 7971 z8799 and, behold, x2009 there was not x3808 one 259 of the cattle 4735 x4480 of the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 dead. 4191 z8804 And the heart 3820 of Par`ò פַּרעֹה 6547 was hardened, 3513 z8799 and he did not x3808 let x853 the people 5971 go. 7971 z8765

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן קְחוּ לָכֶם מְלֹא חָפְנֵיכֶם פִּיחַ כִּבְשָׁן זְרָק מֹשֶׁה הַשָּׁמַיְמָה לְעֵינֵי פַרְעֹה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:8 Forums Online 9:8 waYomer y'hwäh el-mosheh w'el-aháron q'chû khem m'lo chäf'nëykhem Piyªch Kiv'shän ûz'räqô mosheh haSHämay'mäh l'ëynëy far'oh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:8 Forums Online 9:8 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה 4872 and unto x413 ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 Take 3947 z8798 to you handfuls 2651 4393 of ashes 6368 of the furnace, 3536 and let Möšè מֹשֶׁה 4872 sprinkle 2236 z8804 it toward the heaven 8064 in the sight 5869 of Par`ò פַּרעֹה. 6547

וְהָיָה לְאָבָק עַל כָּל־אֶרֶץ מִצְרָיִם וְהָיָה עַל־הָאָדָם וְעַל־הַבְּהֵמָה לִשְׁחִין פֹּרֵחַ אֲבַעְבֻּעֹת בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:9 Forums Online 9:9 w'häyäh l'äväq al Käl-eretz mitz'räyim w'häyäh al-ädäm w'al-haB'hëmäh lish'chiyn Porëªch áva'Buot B'khäl-eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:9 Forums Online 9:9 And it shall become x1961 small dust 80 in x5921 all x3605 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and shall be x1961 a boil 7822 breaking forth 6524 z8802 [with] blains 76 upon x5921 man, 120 and upon x5921 beast, 929 throughout all x3605 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיִּקְחוּ אֶת־פִּיחַ הַכִּבְשָׁן וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי פַרְעֹה וַיִּזְרֹק אֹת מֹשֶׁה הַשָּׁמָיְמָה וַיְהִי שְׁחִין אֲבַעְבֻּעֹת פֹּרֵחַ בָּאָדָם בַבְּהֵמָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:10 Forums Online 9:10 waYiq'chû et-Piyªch haKiv'shän waYaam'dû lif'nëy far'oh waYiz'roq otô mosheh haSHämäy'mäh way'hiy sh'chiyn áva'Buot Porëªch ädäm ûvaB'hëmäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:10 Forums Online 9:10 And they took 3947 z8799 x853 ashes 6368 of the furnace, 3536 and stood 5975 z8799 before 6440 Par`ò פַּרעֹה; 6547 and Möšè מֹשֶׁה 4872 sprinkled 2236 z8799 it up toward heaven; 8064 and it became x1961 a boil 7822 breaking forth 6524 z8802 [with] blains 76 upon man, 120 and upon beast. 929

וְלֹא־יָכְלוּ הַחַרְטֻמִּים לַעֲמֹד לִפְנֵי מֹשֶׁה מִפְּנֵי הַשְּׁחִין כִּי־הָיָה הַשְּׁחִין בַּחֲרְטֻמִּם בְכָל־מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:11 Forums Online 9:11 w'lo-yäkh'lû hachar'ţuMiym laámod lif'nëy mosheh miP'nëy haSH'chiyn Kiy-häyäh haSH'chiyn Bachár'ţuMim ûv'khäl-mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:11 Forums Online 9:11 And the magicians 2748 could 3201 z8804 not x3808 stand 5975 z8800 before 6440 Möšè מֹשֶׁה 4872 because y6440 of x4480 x6440 the boils; 7822 for x3588 the boil 7822 was x1961 upon the magicians, 2748 and upon all x3605 the Mixrîm מִצרִים. 4714

וַיְחַזֵּק יְהוָה אֶת־לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה ס

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:12 Forums Online 9:12 way'chaZëq y'hwäh et-lëv Par'oh w'lo shäma álëhem Kaásher DiBer y'hwäh el-mosheh š

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:12 Forums Online 9:12 And Yähwè יָהוֶה 3068 hardened 2388 z8762 x853 the heart 3820 of Par`ò פַּרעֹה, 6547 and he hearkened 8085 z8804 not x3808 unto x413 them; as x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had spoken 1696 z8765 unto x413 Möšè מֹשֶׁה. 4872

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי פַרְעֹה וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי הָעִבְרִים שַׁלַּח אֶת־עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:13 Forums Online 9:13 waYomer y'hwäh el-mosheh hash'Këm BaBoqer w'hit'yaTZëv lif'nëy far'oh w'ämar'Tä ëläyw Koh-ämar y'hwäh élohëy iv'riym shaLach et-aMiy w'yaav'duniy

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:13 Forums Online 9:13 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 Rise up early 7925 z8685 in the morning, 1242 and stand 3320 z8690 before 6440 Par`ò פַּרעֹה, 6547 and say 559 z8804 unto x413 him, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the `Ivrîm עִברִים, 5680 Let x853 my people 5971 go, 7971 z8761 that they may serve 5647 z8799 me.

כִּי בַּפַּעַם הַזֹּאת אֲנִי שֹׁלֵחַ אֶת־כָּל־מַגֵּפֹתַי אֶל־לִבְּךָ בַעֲבָדֶיךָ בְעַמֶּךָ בַּעֲבוּר תֵּדַע כִּי אֵין כָּמֹנִי בְּכָל־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:14 Forums Online 9:14 Kiy BaPaam haZot ániy sholëªch et-Käl-maGëfotay el-liB'khä ûvaávädeykhä ûv'aMekhä Baávûr Tëda Kiy ëyn Kämoniy B'khäl-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:14 Forums Online 9:14 For x3588 I x589 will at this x2063 time 6471 send 7971 z8802 x853 all x3605 my plagues 4046 upon x413 thine heart, 3820 and upon thy servants, 5650 and upon thy people; 5971 that x5668 thou mayest know 3045 z8799 that x3588 [there is] none x369 like me x3644 in all x3605 the earth. 776

כִּי עַתָּה שָׁלַחְתִּי אֶת־יָדִי וָאַךְ אוֹתְךָ וְאֶת־עַמְּךָ בַּדָּבֶר וַתִּכָּחֵד מִן־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:15 Forums Online 9:15 Kiy aTäh shälach'Tiy et-yädiy akh' ôt'khä w'et-aM'khä BaDäver waTiKächëd min-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:15 Forums Online 9:15 For x3588 now x6258 I will stretch out 7971 z8804 x853 my hand, 3027 that I may smite 5221 z8686 thee and thy people 5971 with pestilence; 1698 and thou shalt be cut off 3582 z8735 from x4480 the earth. 776

וְאוּלָם בַּעֲבוּר זֹאת הֶעֱמַדְתִּיךָ בַּעֲבוּר הַרְאֹתְךָ אֶת־כֹּחִי לְמַעַן סַפֵּר שְׁמִי בְּכָל־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:16 Forums Online 9:16 w'ûläm Baávûr zot heémad'Tiykhä Baávûr har'ot'khä et-Kochiy ûl'maan šaPër sh'miy B'khäl-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:16 Forums Online 9:16 And in very y199 deed y5668 x199 for x5668 this x2063 [cause] have I raised thee up, 5975 z8689 for x5668 to shew 7200 z8687 [in] thee x853 my power; 3581 and that x4616 my name 8034 may be declared 5608 z8763 throughout all x3605 the earth. 776

עוֹדְךָ מִסְתּוֹלֵל בְּעַמִּי לְבִלְתִּי שַׁלְּחָם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:17 Forums Online 9:17 ôd'khä miš'Tôlël B'aMiy l'vil'Tiy shaL'chäm

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:17 Forums Online 9:17 As yet x5750 exaltest y5549 z8706 thou thyself x5549 against my people, 5971 that thou wilt not x1115 let them go? 7971 z8763

הִנְנִי מַמְטִיר כָּעֵת מָחָר בָּרָד כָּבֵד מְאֹד אֲשֶׁר לֹא־הָיָה כָמֹהוּ בְּמִצְרַיִם לְמִן־הַיּוֹם הִוָּסְדָה וְעַד־עָתָּה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:18 Forums Online 9:18 hin'niy mam'ţiyr ët mächär Bäräd Kävëd m'od ásher lo-häyäh khämo B'mitz'rayim l'min-haYôm hiûäš'däh w'ad-äTäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:18 Forums Online 9:18 Behold, x2009 to morrow 4279 about this time 6256 I will cause it to rain 4305 z8688 a very 3966 grievous 3515 hail, 1259 such x834 as x3644 hath not x3808 been y3644 x1961 in Mixrayim מִצרַיִם 4714 since 4480 x3117 the foundation 3245 y3117 z8736 thereof even until x5704 now. x6258

וְעַתָּה שְׁלַח הָעֵז אֶת־מִקְנְךָ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר לְךָ בַּשָּׂדֶה כָּל־הָאָדָם וְהַבְּהֵמָה אֲשֶׁר־יִמָּצֵא בַשָּׂדֶה וְלֹא יֵאָסֵף הַבַּיְתָה וְיָרַד עֲלֵהֶם הַבָּרָד וָמֵתוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:19 Forums Online 9:19 w'aTäh sh'lach häëz et-miq'n'khä w'ët Käl-ásher l'khä BaSädeh Käl-ädäm w'haB'hëmäh ásher-yiMätzë vaSädeh w'lo yëäšëf haBay'täh w'yärad álëhem haBäräd mëtû

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:19 Forums Online 9:19 Send 7971 z8798 therefore now, x6258 [and] gather 5756 z8685 x853 thy cattle, 4735 and all x3605 that x834 thou hast in the field; 7704 [for upon] every x3605 man 120 and beast 929 which x834 shall be found 4672 z8735 in the field, 7704 and shall not x3808 be brought 622 z8735 home, 1004 the hail 1259 shall come down 3381 z8804 upon x5921 them, and they shall die. 4191 z8804

הַיָּרֵא אֶת־דְּבַר יְהוָה מֵעַבְדֵי פַּרְעֹה הֵנִיס אֶת־עֲבָדָיו וְאֶת־מִקְנֵהוּ אֶל־הַבָּתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:20 Forums Online 9:20 haYärë et-D'var y'hwäh av'dëy Par'oh hëniyš et-ávädäyw w'et-miq'në el-haBäTiym

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:20 Forums Online 9:20 He that feared y3373 x3372 x853 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 among the servants 5650 x4480 of Par`ò פַּרעֹה 6547 made x853 his servants 5650 and his cattle 4735 flee 5127 z8689 into x413 the houses: 1004

וַאֲשֶׁר לֹא־שָׂם לִבּ אֶל־דְּבַר יְהוָה וַיַּעֲזֹב אֶת־עֲבָדָיו וְאֶת־מִקְנֵהוּ בַּשָּׂדֶה פ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:21 Forums Online 9:21 waásher lo-säm liBô el-D'var y'hwäh waYaázov et-ávädäyw w'et-miq'në BaSädeh f

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:21 Forums Online 9:21 And he that x834 regarded 7760 3820 z8804 not x3808 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 left 5800 z8799 x853 his servants 5650 and his cattle 4735 in the field. 7704

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה נְטֵה אֶת־יָדְךָ עַל־הַשָּׁמַיִם וִיהִי בָרָד בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם עַל־הָאָדָם וְעַל־הַבְּהֵמָה וְעַל כָּל־עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:22 Forums Online 9:22 waYomer y'hwäh el-mosheh n'ţëh et-yäd'khä al-haSHämayim wiyhiy väräd B'khäl-eretz mitz'räyim al-ädäm w'al-haB'hëmäh w'al Käl-ësev haSädeh B'eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:22 Forums Online 9:22 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 Stretch forth 5186 z8798 x853 thine hand 3027 toward x5921 heaven, 8064 that there may be x1961 hail 1259 in all x3605 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 upon x5921 man, 120 and upon x5921 beast, 929 and upon x5921 every x3605 herb 6212 of the field, 7704 throughout the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת־מַטֵּהוּ עַל־הַשָּׁמַיִם וַיהוָה נָתַן קֹלֹת בָרָד וַתִּהֲלַךְ אֵשׁ אָרְצָה וַיַּמְטֵר יְהוָה בָּרָד עַל־אֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:23 Forums Online 9:23 waYëţ mosheh et-maŢë al-haSHämayim wayhwäh nätan qolot ûväräd waTihálakh' ësh är'tzäh waYam'ţër y'hwäh Bäräd al-eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:23 Forums Online 9:23 And Möšè מֹשֶׁה 4872 stretched forth 5186 z8799 x853 his rod 4294 toward x5921 heaven: 8064 and Yähwè יָהוֶה 3068 sent 5414 z8804 thunder 6963 and hail, 1259 and the fire 784 ran along 1980 z8799 upon the ground; 776 and Yähwè יָהוֶה 3068 rained 4305 z8686 hail 1259 upon x5921 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיְהִי בָרָד וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת בְּתוֹךְ הַבָּרָד כָּבֵד מְאֹד אֲשֶׁר לֹא־הָיָה כָמֹהוּ בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָז הָיְתָה לְגוֹי

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:24 Forums Online 9:24 way'hiy väräd w'ësh mit'laQachat B'tôkh' haBäräd Kävëd m'od ásher lo-häyäh khämo B'khäl-eretz mitz'rayim äz häy'täh l'gôy

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:24 Forums Online 9:24 So there was x1961 hail, 1259 and fire 784 y3947 z8693 mingled y8432 x3947 with x8432 the hail, 1259 very 3966 grievous, 3515 such as x834 there was x1961 none 3808 like it x3644 in all x3605 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 since x4480 x227 it became x1961 a nation. 1471

וַיַּךְ הַבָּרָד בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרַיִם אֵת כָּל־אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה מֵאָדָם וְעַד־בְּהֵמָה וְאֵת כָּל־עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה הִכָּה הַבָּרָד וְאֶת־כָּל־עֵץ הַשָּׂדֶה שִׁבֵּר

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:25 Forums Online 9:25 waYakh' haBäräd B'khäl-eretz mitz'rayim ët Käl-ásher BaSädeh ädäm w'ad-B'hëmäh w'ët Käl-ësev haSädeh hiKäh haBäräd w'et-Käl-ëtz haSädeh shiBër

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:25 Forums Online 9:25 And the hail 1259 smote 5221 z8686 throughout all x3605 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 x853 all x3605 that x834 [was] in the field, 7704 both man 120 x4480 and beast; 929 and the hail 1259 smote 5221 z8689 every x3605 herb 6212 of the field, 7704 and brake 7665 z8765 every x3605 tree 6086 of the field. 7704

רַק בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן אֲשֶׁר־שָׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה בָּרָד

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:26 Forums Online 9:26 raq B'eretz Goshen ásher-shäm B'nëy yis'räël lo häyäh Bäräd

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:26 Forums Online 9:26 Only x7535 in the land 776 of Göšen גֹּשֶׁן, 1657 where x834 x8033 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [were], was x1961 there no x3808 hail. 1259

וַיִּשְׁלַח פַּרְעֹה וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם חָטָאתִי הַפָּעַם יְהוָה הַצַּדִּיק וַאֲנִי וְעַמִּי הָרְשָׁעִים

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:27 Forums Online 9:27 waYish'lach Par'oh waYiq'rä l'mosheh ûl'aháron waYomer álëhem chäţätiy haPäam y'hwäh haTZaDiyq waániy w'aMiy r'shäiym

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:27 Forums Online 9:27 ¶ And Par`ò פַּרעֹה 6547 sent, 7971 z8799 and called 7121 z8799 for Möšè מֹשֶׁה 4872 and ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 and said 559 z8799 unto x413 them, I have sinned 2398 z8804 this time: 6471 Yähwè יָהוֶה 3068 [is] righteous, 6662 and I x589 and my people 5971 [are] wicked. 7563

הַעְתִּירוּ אֶל־יְהוָה וְרַב מִהְיֹת קֹלֹת אֱלֹהִים בָרָד וַאֲשַׁלְּחָה אֶתְכֶם וְלֹא תֹסִפוּן לַעֲמֹד

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:28 Forums Online 9:28 ha'Tiyrû el-y'hwäh w'rav mih'yot qolot élohiym ûväräd waáshaL'chäh et'khem w'lo tošifûn laámod

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:28 Forums Online 9:28 Intreat 6279 z8685 x413 Yähwè יָהוֶה 3068 (for [it is] enough) 7227 that there be no x4480 x1961 [more] mighty 430 thunderings 6963 and hail; 1259 and I will let you go, 7971 z8762 and ye shall stay 5975 z8800 no x3808 longer. 3254 z8686

וַיֹּאמֶר אֵלָיו מֹשֶׁה כְּצֵאתִי אֶת־הָעִיר אֶפְרֹשׂ אֶת־כַּפַּי אֶל־יְהוָה הַקֹּלוֹת יֶחְדָּלוּן וְהַבָּרָד לֹא יִהְיֶה־עוֹד לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַיהוָה הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:29 Forums Online 9:29 waYomer ëläyw mosheh K'tzëtiy et-iyr ef'ros et-KaPay el-y'hwäh haQolôt yech'Dälûn w'haBäräd lo yih'yeh-ôd l'maan Tëda Kiy layhwäh äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:29 Forums Online 9:29 And Möšè מֹשֶׁה 4872 said 559 z8799 unto x413 him, As soon as I am gone out 3318 z8800 of x853 the city, 5892 I will spread abroad 6566 z8799 x853 my hands 3709 unto x413 Yähwè יָהוֶה; 3068 [and] the thunder 6963 shall cease, 2308 z8799 neither x3808 shall there be x1961 any more x5750 hail; 1259 that x4616 thou mayest know 3045 z8799 how that x3588 the earth 776 [is] Yähwè's יָהוֶה. 3068

וְאַתָּה וַעֲבָדֶיךָ יָדַעְתִּי כִּי טֶרֶם תִּירְאוּן מִפְּנֵי יְהוָה אֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:30 Forums Online 9:30 w'aTäh waávädeykhä yäda'Tiy Kiy ţerem Tiyr'ûn miP'nëy y'hwäh élohiym

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:30 Forums Online 9:30 But as for thee x859 and thy servants, 5650 I know 3045 z8804 that x3588 ye will not yet x2962 fear 3372 6440 z8799 x4480 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְהַפִּשְׁתָּה וְהַשְּׂעֹרָה נֻכָּתָה כִּי הַשְּׂעֹרָה אָבִיב וְהַפִּשְׁתָּה גִּבְעֹל

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:31 Forums Online 9:31 w'haPish'Täh w'haS'oräh nuKätäh Kiy haS'oräh äviyv w'haPish'Täh Giv'ol

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:31 Forums Online 9:31 And the flax 6594 and the barley 8184 was smitten: 5221 z8795 for x3588 the barley 8184 [was] in the ear, 24 and the flax 6594 [was] bolled. 1392

וְהַחִטָּה וְהַכֻּסֶּמֶת לֹא נֻכּוּ כִּי אֲפִילֹת הֵנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:32 Forums Online 9:32 w'hachiŢäh w'haKuŠemet lo nuKû Kiy áfiylot hëNäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:32 Forums Online 9:32 But the wheat 2406 and the rie 3698 were not x3808 smitten: 5221 z8795 for x3588 they 2007 [were] not grown up. 648

וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה אֶת־הָעִיר וַיִּפְרֹשׂ כַּפָּיו אֶל־יְהוָה וַיַּחְדְּלוּ הַקֹּלוֹת וְהַבָּרָד מָטָר לֹא־נִתַּךְ אָרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:33 Forums Online 9:33 waYëtzë mosheh im Par'oh et-iyr waYif'ros KaPäyw el-y'hwäh waYach'D'lû haQolôt w'haBäräd ûmäţär lo-niTakh' är'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:33 Forums Online 9:33 And Möšè מֹשֶׁה 4872 went out 3318 z8799 of x853 the city 5892 from x4480 x5973 Par`ò פַּרעֹה, 6547 and spread abroad 6566 z8799 his hands 3709 unto x413 Yähwè יָהוֶה: 3068 and the thunders 6963 and hail 1259 ceased, 2308 z8799 and the rain 4306 was not x3808 poured 5413 z8738 upon the earth. 776

וַיַּרְא פַּרְעֹה כִּי־חָדַל הַמָּטָר וְהַבָּרָד וְהַקֹּלֹת וַיֹּסֶף לַחֲטֹא וַיַּכְבֵּד לִבּ הוּא וַעֲבָדָיו

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:34 Forums Online 9:34 waYar' Par'oh Kiy-chädal haMäţär w'haBäräd w'haQolot waYošef lacháţo waYakh'Bëd liBô waávädäyw

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:34 Forums Online 9:34 And when Par`ò פַּרעֹה 6547 saw 7200 z8799 that x3588 the rain 4306 and the hail 1259 and the thunders 6963 were ceased, 2308 z8804 he sinned 2398 z8800 yet more, 3254 z8686 and hardened 3513 z8686 his heart, 3820 he x1931 and his servants. 5650

וַיֶּחֱזַק לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שִׁלַּח אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה פ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:35 Forums Online 9:35 waYechézaq lëv Par'oh w'lo shiLach et-B'nëy yis'räël Kaásher DiBer y'hwäh B'yad-mosheh f

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 9:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 9:35 Forums Online 9:35 And the heart 3820 of Par`ò פַּרעֹה 6547 was hardened, 2388 z8799 neither x3808 would he let x853 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 go; 7971 z8765 as x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had spoken 1696 z8765 by 3027 Möšè מֹשֶׁה. 4872

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.