Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Numbers 13Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

BaMidbar / Numbers 13

1 The names of the men who were sent to search the land. 17 Their instructions. 21 Their acts. 26 Their relation.

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:1 Forums Online 13:1 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:1 Forums Online 13:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

שְׁלַח־לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת־אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר־אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶחָד אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה אֲבֹתָיו תִּשְׁלָחוּ כֹּל נָשִׂיא בָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:2 Forums Online 13:2 sh'lach-l'khä ánäshiym w'yäturû et-eretz K'naan ásher-ániy notën liv'nëy yis'räël iysh echäd iysh echäd l'maŢëh ávotäyw Tish'lächû Kol näsiy hem

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:2 Forums Online 13:2 Send 7971 z8798 thou men, y582 x376 that they may search 8446 z8799 x853 the land 776 of Cænä`an כְּנָעַן, 3667 which x834 I x589 give 5414 z8802 unto the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 of every y376 tribe 4294 of their fathers 1 shall ye send 7971 z8799 a x259 man, y259 x376 every one x3605 a ruler 5387 among them.

וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה מִמִּדְבַּר פָּארָן עַל־פִּי יְהוָה כֻּלָּם אֲנָשִׁים רָאשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל הֵמָּה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:3 Forums Online 13:3 waYish'lach otäm mosheh miMid'Bar Pärän al-Piy y'hwäh KuLäm ánäshiym räshëy v'nëy-yis'räël hëMäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:3 Forums Online 13:3 And Möšè מֹשֶׁה 4872 by x5921 the commandment 6310 of Yähwè יָהוֶה 3068 sent 7971 z8799 them from the wilderness 4057 x4480 of Pä´rän פָּארָן: 6290 all x3605 those x1992 men y582 x376 [were] y1992 heads 7218 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם לְמַטֵּה רְאוּבֵן שַׁמּוּעַ בֶּן־זַכּוּר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:4 Forums Online 13:4 w'ëLeh sh'môtäm l'maŢëh r'ûvën shaMûª Ben-zaKûr

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:4 Forums Online 13:4 And these x428 [were] their names: 8034 of the tribe 4294 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן, 7205 Šammûå` שַׁמּוּעַ 8051 the son 1121 of Zaccûr זַכּוּר. 2139

לְמַטֵּה שִׁמְעוֹן שָׁפָט בֶּן־חוֹרִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:5 Forums Online 13:5 l'maŢëh shim'ôn shäfäţ Ben-chôriy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:5 Forums Online 13:5 Of the tribe 4294 of Šim`ôn שִׁמעוֹן, 8095 Šäfäţ שָׁפָט 8202 the son 1121 of Çôrî חוֹרִי. 2753

לְמַטֵּה יְהוּדָה כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:6 Forums Online 13:6 l'maŢëh y'hûdäh Kälëv Ben-y'fuNeh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:6 Forums Online 13:6 Of the tribe 4294 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 Cälëv כָּלֵב 3612 the son 1121 of Yæfunnè יְפֻנֶּה. 3312

לְמַטֵּה יִשָּׂשכָר יִגְאָל בֶּן־יוֹסֵף

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:7 Forums Online 13:7 l'maŢëh yiSäçkhär yig'äl Ben-yôšëf

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:7 Forums Online 13:7 Of the tribe 4294 of Yiŝŝäjȼär יִשָּׂשכָר, 3485 Yiq´äl יִגאָל 3008 the son 1121 of Yôsëf יוֹסֵף. 3130

לְמַטֵּה אֶפְרָיִם הוֹשֵׁעַ בִּן־נוּן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:8 Forums Online 13:8 l'maŢëh ef'räyim hôshëª Bin-nûn

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:8 Forums Online 13:8 Of the tribe 4294 of ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 the son 1121 of Nûn נוּן. 5126

לְמַטֵּה בִנְיָמִן פַּלְטִי בֶּן־רָפוּא

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:9 Forums Online 13:9 l'maŢëh vin'yämin Pal'ţiy Ben-räfû

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:9 Forums Online 13:9 Of the tribe 4294 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 Palţî פַּלטִי 6406 the son 1121 of Räfû´ רָפוּא. 7505

לְמַטֵּה זְבוּלֻן גַּדִּיאֵל בֶּן־סוֹדִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:10 Forums Online 13:10 l'maŢëh z'vûlun GaDiyël Ben-šôdiy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:10 Forums Online 13:10 Of the tribe 4294 of Zævûlûn זְבוּלוּן, 2074 Gaddî´ël גַּדִּיאֵל 1427 the son 1121 of Sôđî סוֹדִי. 5476

לְמַטֵּה יוֹסֵף לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה גַּדִּי בֶּן־סוּסִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:11 Forums Online 13:11 l'maŢëh yôšëf l'maŢëh m'naSHeh GaDiy Ben-šûšiy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:11 Forums Online 13:11 Of the tribe 4294 of Yôsëf יוֹסֵף, 3130 [namely], of the tribe 4294 of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 Gaddî גַּדִּי 1426 the son 1121 of Sûsî סוּסִי. 5485

לְמַטֵּה דָן עַמִּיאֵל בֶּן־גְּמַלִּי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:12 Forums Online 13:12 l'maŢëh dän aMiyël Ben-G'maLiy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:12 Forums Online 13:12 Of the tribe 4294 of Dän דָּן, 1835 `Ammî´ël עַמִּיאֵל 5988 the son 1121 of Gæmallî גְּמַלִּי. 1582

לְמַטֵּה אָשֵׁר סְתוּר בֶּן־מִיכָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:13 Forums Online 13:13 l'maŢëh äshër š'tûr Ben-miykhäël

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:13 Forums Online 13:13 Of the tribe 4294 of ´Äšër אָשֵׁר, 836 Sæŧûr סְתוּר 5639 the son 1121 of Mîȼä´ël מִיכָאֵל. 4317

לְמַטֵּה נַפְתָּלִי נַחְבִּי בֶּן־וָפְסִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:14 Forums Online 13:14 l'maŢëh naf'Täliy nach'Biy Ben-wäf'šiy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:14 Forums Online 13:14 Of the tribe 4294 of Naftälî נַפתָּלִי, 5321 Naçbî נַחבִּי 5147 the son 1121 of Wofsî וָפסִי. 2058

לְמַטֵּה גָד גְּאוּאֵל בֶּן־מָכִי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:15 Forums Online 13:15 l'maŢëh gäd G'ûël Ben-mäkhiy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:15 Forums Online 13:15 Of the tribe 4294 of Gäđ גָּד, 1410 Gæ´û´ël גְּאוּאֵל 1345 the son 1121 of Mäȼî מָכִי. 4352

אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־שָׁלַח מֹשֶׁה לָתוּר אֶת־הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן־נוּן יְהוֹשֻׁעַ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:16 Forums Online 13:16 ëLeh sh'môt ánäshiym ásher-shälach mosheh tûr et-äretz waYiq'rä mosheh l'hôshëª Bin-nûn y'hôshuª

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:16 Forums Online 13:16 These x428 [are] the names 8034 of the men y582 x376 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 sent 7971 z8804 to spy out 8446 z8800 x853 the land. 776 And Möšè מֹשֶׁה 4872 called 7121 z8799 Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 the son 1121 of Nûn נוּן 5126 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ. 3091

וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה לָתוּר אֶת־אֶרֶץ כְּנָעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם עֲלוּ זֶה בַּנֶּגֶב וַעֲלִיתֶם אֶת־הָהָר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:17 Forums Online 13:17 waYish'lach otäm mosheh tûr et-eretz K'näan waYomer álëhem álû zeh BaNegev waáliytem et-här

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:17 Forums Online 13:17 ¶ And Möšè מֹשֶׁה 4872 sent 7971 z8799 them to spy out 8446 z8800 x853 the land 776 of Cænä`an כְּנָעַן, 3667 and said 559 z8799 unto x413 them, Get you up 5927 z8798 this x2088 [way] southward, 5045 and go up 5927 z8804 into x854 the mountain: 2022

רְאִיתֶם אֶת־הָאָרֶץ מַה־הִוא וְאֶת־הָעָם הַיֹּשֵׁב עָלֶיהָ הֶחָזָק הוּא הֲרָפֶה הַמְעַט הוּא אִם־רָב

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:18 Forums Online 13:18 ûr'iytem et-äretz mah-hiw w'et-äm haYoshëv äley hechäzäq räfeh ham'aţ im-räv

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:18 Forums Online 13:18 And see 7200 z8804 x853 the land, 776 what x4100 it x1931 [is]; and the people 5971 that dwelleth 3427 z8802 therein, x5921 whether they x1931 [be] strong 2389 or weak, 7504 few 4592 or x518 many; 7227

מָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר־הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִוא אִם־רָעָה מָה הֶעָרִים אֲשֶׁר־הוּא יוֹשֵׁב בָּהֵנָּה הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:19 Forums Online 13:19 ûmäh äretz ásher- yoshëv H ţôväh hiw im-rääh ûmäh heäriym ásher- yôshëv hëNäh haB'machániym im B'miv'tzäriym

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:19 Forums Online 13:19 And what x4100 the land 776 [is] that x834 they x1931 dwell x3427 in, y3427 z8802 whether it x1931 [be] good 2896 or x518 bad; 7451 and what x4100 cities 5892 [they be] that x834 they x1931 dwell 3427 z8802 in, 2007 whether in tents, 4264 or x518 in strong holds; 4013

מָה הָאָרֶץ הַשְּׁמֵנָה הִוא אִם־רָזָה הֲיֵשׁ־בָּהּ עֵץ אִם־אַיִן וְהִתְחַזַּקְתֶּם לְקַחְתֶּם מִפְּרִי הָאָרֶץ וְהַיָּמִים יְמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:20 Forums Online 13:20 ûmäh äretz haSH'mënäh hiw im-räzäh yësh-H ëtz im-ayin w'hit'chaZaq'Tem ûl'qach'Tem miP'riy äretz w'haYämiym y'mëy BiKûrëy ánäviym

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:20 Forums Online 13:20 And what x4100 the land 776 [is], whether it x1931 [be] fat 8082 or x518 lean, 7330 whether there be 3426 wood 6086 therein, or x518 not. x369 And be ye of good courage, 2388 z8694 and bring 3947 z8804 of the fruit 6529 x4480 of the land. 776 Now the time 3117 [was] the time 3117 of the firstripe 1061 grapes. 6025

וַיַּעֲלוּ וַיָּתֻרוּ אֶת־הָאָרֶץ מִמִּדְבַּר־צִן עַד־רְחֹב לְבֹא חֲמָת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:21 Forums Online 13:21 waYaálû waYäturû et-äretz miMid'Bar-tzin ad-r'chov l'vo chámät

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:21 Forums Online 13:21 ¶ So they went up, 5927 z8799 and searched 8446 z8799 x853 the land 776 from the wilderness 4057 x4480 of Xin צִן 6790 unto x5704 Ræçöv רְחֹב, 7340 as men come 935 z8800 to Çámäŧ חֲמָת. 2574

וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד־חֶבְרוֹן וְשָׁם אֲחִימַן שֵׁשַׁי וְתַלְמַי יְלִידֵי הָעֲנָק וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֹעַן מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:22 Forums Online 13:22 waYaálû vaNegev waYävo ad-chev'rôn w'shäm áchiyman shëshay w'tal'may y'liydëy ánäq w'chev'rôn sheva shäniym niv'n'täh lif'nëy tzoan mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:22 Forums Online 13:22 And they ascended 5927 z8799 by the south, 5045 and came 935 z8799 unto x5704 Çevrôn חֶברוֹן; 2275 where x8033 ´Áçîman אֲחִימַן, 289 Šëšay שֵׁשַׁי, 8344 and Talmay תַּלמַי, 8526 the children 3211 of `Ánäk עֲנָק, 6061 [were]. (Now Çevrôn חֶברוֹן 2275 was built 1129 z8738 seven 7651 years 8141 before 6440 Xö`an צֹעַן 6814 in Mixrayim מִצרַיִם.) 4714

וַיָּבֹאוּ עַד־נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיִּכְרְתוּ מִשָּׁם זְמוֹרָה וְאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים אֶחָד וַיִּשָּׂאֻהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם מִן־הָרִמֹּנִים מִן־הַתְּאֵנִים

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:23 Forums Online 13:23 waYävoû ad-nachal esh'Kol waYikh'r'tû miSHäm z'môräh w'esh'Kôl ánäviym echäd waYiSäu vaMôţ Bish'näyim ûmin-riMoniym ûmin-haT'ëniym

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:23 Forums Online 13:23 And they came 935 z8799 unto x5704 the brook 5158 of ´Ešcöl אֶשׁכֹּל, 812 and cut down 3772 z8799 from thence x4480 x8033 a branch 2156 with one 259 cluster 811 of grapes, 6025 and they bare 5375 z8799 it between two 8147 upon a staff; 4132 and [they brought] of x4480 the pomegranates, 7416 and of x4480 the figs. 8384

לַמָּקוֹם הַהוּא קָרָא נַחַל אֶשְׁכּוֹל עַל אֹדוֹת הָאֶשְׁכּוֹל אֲשֶׁר־כָּרְתוּ מִשָּׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:24 Forums Online 13:24 laMäqôm ha qärä nachal esh'Kôl al odôt esh'Kôl ásher-Kär'tû miSHäm B'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:24 Forums Online 13:24 The place 4725 was called 7121 z8804 the brook 5158 ´Ešcöl אֶשׁכֹּל, 812 because x5921 x182 of y182 the cluster of grapes 811 which x834 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 cut down 3772 z8804 from thence. x4480 x8033

וַיָּשֻׁבוּ מִתּוּר הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:25 Forums Online 13:25 waYäshuvû miTûr äretz miQëtz ar'Bäiym yôm

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:25 Forums Online 13:25 And they returned 7725 z8799 from searching 8446 z8800 x4480 of the land 776 after 7093 x4480 forty 705 days. 3117

וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־מִדְבַּר פָּארָן קָדֵשָׁה וַיָּשִׁיבוּ אוֹתָם דָּבָר וְאֶת־כָּל־הָעֵדָה וַיַּרְאוּם אֶת־פְּרִי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:26 Forums Online 13:26 waYël'khû waYävoû el-mosheh w'el-aháron w'el-Käl-ádat B'nëy-yis'räël el-mid'Bar Pärän qädëshäh waYäshiyvû ôtäm Dävär w'et-Käl-ëdäh waYar'ûm et-P'riy äretz

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:26 Forums Online 13:26 ¶ And they went y3212 z8799 x1980 and came 935 z8799 to x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 and to x413 ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 and to x413 all x3605 the congregation 5712 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 unto x413 the wilderness 4057 of Pä´rän פָּארָן, 6290 to Käđëš קָדֵשׁ; 6946 and brought back 7725 z8686 word 1697 unto them, and unto all x3605 the congregation, 5712 and shewed 7200 z8686 them x853 the fruit 6529 of the land. 776

וַיְסַפְּרוּ־ל וַיֹּאמְרוּ בָּאנוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר שְׁלַחְתָּנוּ וְגַם זָבַת חָלָב דְבַשׁ הִוא וְזֶה־פִּרְיָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:27 Forums Online 13:27 way'šaP'rû-lô waYom'rû Bänû el-äretz ásher sh'lach'Tä w'gam zävat chäläv ûd'vash hiw w'zeh-Pir'yäH

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:27 Forums Online 13:27 And they told 5608 z8762 him, and said, 559 z8799 We came 935 z8804 unto x413 the land 776 whither x834 thou sentest 7971 z8804 us, and surely x1571 it x1931 floweth 2100 z8802 with milk 2461 and honey; 1706 and this x2088 [is] the fruit 6529 of it.

אֶפֶס כִּי־עַז הָעָם הַיֹּשֵׁב בָּאָרֶץ וְהֶעָרִים בְּצֻרוֹת גְּדֹלֹת מְאֹד וְגַם־יְלִדֵי הָעֲנָק רָאִינוּ שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:28 Forums Online 13:28 efeš Kiy-az äm haYoshëv äretz w'heäriym B'tzurôt G'dolot m'od w'gam-y'lidëy ánäq räiynû shäm

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:28 Forums Online 13:28 Nevertheless 657 x3588 the people 5971 [be] strong 5794 that dwell 3427 z8802 in the land, 776 and the cities 5892 [are] walled, 1219 z8803 [and] very 3966 great: 1419 and moreover x1571 we saw 7200 z8804 the children 3211 of `Ánäk עֲנָק 6061 there. x8033

עֲמָלֵק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב וְהַחִתִּי וְהַיְבוּסִי וְהָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב בָּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יֹשֵׁב עַל־הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:29 Forums Online 13:29 ámälëq yôshëv B'eretz haNegev w'hachiTiy w'hay'vûšiy w'émoriy yôshëv här w'haK'naániy yoshëv al-haYäm w'al yad haYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:29 Forums Online 13:29 The `Ámälëkîm עֲמָלֵקִים y6002 x6003 dwell 3427 z8802 in the land 776 of the south: 5045 and the Çittîm חִתִּים, 2850 and the Yævûsîm יְבוּסִים, 2983 and the ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 dwell 3427 z8802 in the mountains: 2022 and the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים 3669 dwell 3427 z8802 by x5921 the sea, 3220 and by x5921 the coast 3027 of Yardën יַרדֵּן. 3383

וַיַּהַס כָּלֵב אֶת־הָעָם אֶל־מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי־יָכוֹל נוּכַל לָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:30 Forums Online 13:30 waYahaš Kälëv et-äm el-mosheh waYomer äloh naáleh w'yärash'nû otäH Kiy-yäkhôl nûkhal H

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:30 Forums Online 13:30 And Cälëv כָּלֵב 3612 stilled 2013 z8686 x853 the people 5971 before x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 and said, 559 z8799 Let us go up y5927 z8799 at once, 5927 z8800 and possess 3423 z8804 it; for x3588 we are well able 3201 z8799 to overcome 3201 z8800 it.

וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־עָלוּ עִמּ אָמְרוּ לֹא נוּכַל לַעֲלוֹת אֶל־הָעָם כִּי־חָזָק הוּא מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:31 Forums Online 13:31 w'ánäshiym ásher-älû iMô äm'rû lo nûkhal laálôt el-äm Kiy-chäzäq miMe

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:31 Forums Online 13:31 But the men y582 x376 that x834 went up 5927 z8804 with x5973 him said, 559 z8804 We be not able 3201 z8799 x3808 to go up 5927 z8800 against x413 the people; 5971 for x3588 they x1931 [are] stronger 2389 than x4480 we.

וַיּוֹצִיאוּ דִּבַּת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תָּרוּ אֹתָהּ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ לָתוּר אֹתָהּ אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא וְכָל־הָעָם אֲשֶׁר־רָאִינוּ בְתוֹכָהּ אַנְשֵׁי מִדּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:32 Forums Online 13:32 waYôtziyû DiBat äretz ásher Tärû otäH el-B'nëy yis'räël mor äretz ásher ävar'nû H tûr otäH eretz okhelet yôsh'vey hiw w'khäl-äm ásher-räiynû v'tôkhäH an'shëy miDôt

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:32 Forums Online 13:32 And they brought up 3318 z8686 an evil report 1681 of the land 776 which x834 they had searched 8446 z8804 unto x413 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8800 The land, 776 through which x834 we have gone 5674 z8804 to search 8446 z8800 it, [is] a land 776 that x1931 eateth up 398 z8802 the inhabitants 3427 z8802 thereof; and all x3605 the people 5971 that x834 we saw 7200 z8804 in x8432 it y8432 [are] men y582 x376 of a great stature. 4060

וְשָׁם רָאִינוּ אֶת־הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק מִן־הַנְּפִלִים וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים וְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:33 Forums Online 13:33 w'shäm räiynû et-haN'fiyliym B'nëy ánäq min-haN'filiym waN'hiy v'ëynëy Kachágäviym w'khën häyiynû B'ëynëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 13:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 13:33 Forums Online 13:33 And there x8033 we saw 7200 z8804 x853 the giants, 5303 the sons 1121 of `Ánäk עֲנָק, 6061 [which come] of x4480 the giants: 5303 and we were x1961 in our own sight 5869 as grasshoppers, 2284 and so x3651 we were x1961 in their sight. 5869

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.